Шкалювання результатів

ВИМОГИ 
до методики переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього оцінювання за виконання завдань сертифікаційної роботи, у рейтингові оцінки (за шкалою 100-200 балів)

Переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за виконання завдань сертифікаційної роботи, у рейтингові оцінки (за шкалою 100-200 балів) здійснюється з урахуванням таких вимог:

1) рейтингова оцінка учасника зовнішнього оцінювання залежить від арифметичної суми балів за виконання завдань сертифікаційної роботи (далі – тестовий бал) та розподілу учасників зовнішнього оцінювання за тестовими балами;

2) рейтингова оцінка встановлюється лише тим учасникам зовнішнього оцінювання, які подолали поріг «склав / не склав» (учасники зовнішнього оцінювання, тестовий бал яких є меншим за поріг «склав / не склав», отримують результат зовнішнього оцінювання «не склав»);

3) мінімальна рейтингова оцінка «100 балів» має відповідати значенню порогового бала «склав / не склав»;

4) максимально можлива рейтингова оцінка «200 балів» має відповідати максимальному набраному тестовому балу (якщо максимальний набраний тестовий бал менше максимально можливого тестового бала, то рейтингова оцінка «200 балів» у таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці (далі – таблиця за шкалою 100-200 балів) має відповідати всім значенням тестового бала, не меншим за значення максимального набраного тестового бала);

5) учасники зовнішнього оцінювання, які набрали однаковий тестовий бал, отримують однакову рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів;

6) учасник зовнішнього незалежного оцінювання, який має більший тестовий бал, повинен отримати за шкалою 100-200 балів оцінку вищу, ніж той, хто має менший тестовий бал;

7) шкала 100-200 балів має крок 1 бал, а у випадку, зазначеному в підпункті 8 цього пункту, – 0,5 бала;

8) під час формування таблиці за шкалою 100-200 балів значення рейтингових оцінок у процесі математичних розрахунків заокруглюються до цілих чисел (якщо за результатами заокруглення двом значенням тестового бала має відповідати однакова рейтингова оцінка, допускається застосування заокруглення до напівцілого значення та кроку шкали 0,5);

9) сформовані та затверджені у встановленому порядку таблиці за шкалою 100-200 балів не коригуються за підсумками проведення додаткової сесії, розгляду апеляційних заяв щодо результатів;

10) у процесі визначення результатів зовнішнього оцінювання з іноземних мов у певному році застосовуються єдине узгоджене значення порога «склав / не склав» та однакові таблиці за шкалою 100-200 балів.