Характеристика тесту незалежного тестування

Зміст тесту визначено Програмою незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів математики закладів загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2023 року №208.

Загальна кількість завдань тесту – 90. На виконання тесту відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів математики, – 110.

Орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів Програми незалежного тестування наведено в таблиці 1.

Розділ /підрозділ програми Частка від загальної кількості завдань
Управління освітнім процесом 10 %
Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу 4%
Організація освітнього середовища 11 %
Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів), у т. ч.: 75 %
  • комунікація державною мовою з дотриманням норм української літературної мови
9%
  • створення й підтримка цифрового середовища для ефективного навчання предметів та інтегрованих курсів математичної освітньої галузі
6 %
  • методики й технології навчання предметів та інтегрованих курсів математичної освітньої галузі
16 %
  • система теоретичних знань з предметів та інтегрованих курсів математичної освітньої галузі, необхідна для реалізації вимог державних стандартів середньої освіти
44 %

Типи завдань та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання Схема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–75). Завдання має основу та чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця тестування вибрав / вибрала, позначив / позначила та зберіг / зберегла вибрану відповідь. 0 або 1 бал:
1 бал, якщо вказано правильну відповідь; балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (76–80).  Завдання має основу та інформацію, позначену цифрами й буквами. Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами (цифри від 1 до 3) та буквами (букви від А до Д). Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця тестування вибрав / вибрала, позначив / позначила та зберіг / зберегла вибрану відповідь. 0, 1, 2 або 3 бали:
1бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (81–90).

  • структуроване завдання (81-84) має основу та дві частини й передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / ця тестування, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав / ла, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей А;
  • неструктуроване завдання (85-90) має основу та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / ця тестування, здійснивши відповідні розрахунки, записав / ла, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку А.
 

0, 1 або 2 бали:
1 бал – за кожну правильно вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді або відповіді на завдання не надано;

0 або 2 бали:
2 бали, якщо вказано правильну відповідь;    0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

Завантажити характеристику у форматі PDF.