Графік проведення ЗНО-2022
Графік проведення додаткової сесії ЗНО-2022
Характеристика сертифікаційної роботи

У характеристиці сертифікаційної роботи з англійської мови визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів. Докладне ознайомлення з цією інформацією допоможе виробити власну стратегію ефективної роботи під час зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.

Сертифікаційна робота з англійської мови містить 59 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 72. На виконання сертифікаційної роботи відведено 150 хвилин.

Результат виконання всіх завдань буде використано під час прийому до закладів вищої освіти та зараховано (за вибором здобувача) як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для  учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які у 2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти і вивчали англійську мову на профільному рівні.

Робота складається з чотирьох частин:

  • Частина «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (Tasks 1–3) містить 16 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.
  • Частина «Читання» (Tasks 4–7) містить 22 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначають у бланку відповідей А.
  • Частина «Використання мови» (Task 8 і Task 9) містить 20 завдань. Відповіді на ці завдання позначають у бланку відповідей А.
  • Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записують у бланку відповідей Б.
Результат виконання всіх завдань Tasks 1–3 частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)», Tasks 4–6 частини «Читання», завдань 39–43 Task 8, завдань 49–53 Task 9 частини «Використання мови» та завдання частини «Письмо» буде зараховано (за вибором здобувача) як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для  учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які у 2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти і вивчали англійську мову на рівні стандарту.

 

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання Схема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання має основу та три (Task 1: №1–6*, Task 3: №12–16*) або чотири (Task 5: №22–26*) варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання вибрав/ла й позначив/ла відповідь у бланку відповідей А.

або 1 бал:

бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на визначення правильності/неправильності твердження.

У завданнях (Task 2: №7–11*) пропонують визначити правильність чи неправильність наведеного твердження щодо змісту прослуханого/прочитаного. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання  вибрав/ла й позначив/ла відповідь у бланку відповідей А.

0 або 1 бал:

бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на встановлення відповідності.

У завданнях (Task 4: №17–21*, Task 6: №27–32*) пропонують підібрати заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання встановив/ла відповідність і позначив/ла варіант відповіді в бланку відповідей А.

або 1 бал:

1 бал – за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на заповнення пропусків у тексті.

У завданнях (Task 7: №33–38, Task 8: №39–43*, №44–48, Task 9: №49–53*, №54–58) пропонують доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами з наведених варіантів. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання вибрав/ла й позначив/ла варіант відповіді в бланку відповідей А.

або 1 бал:

1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання №59* передбачає створення учасником/цею зовнішнього незалежного оцінювання власного письмового висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в бланку відповідей Б.

від 0 до 14 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:

а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації): а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали; а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали; а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали.

b. Структура тексту та зв’язність: b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали; b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист, оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали.

с. Використання лексики (лексична наповнюваність, правильність уживання лексичних засобів): 0, 1 або 2 бали.

d. Використання граматики (правильність уживання граматичних засобів): 0, 1 або 2 бали.

Якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання отримує 0 балів за всі критерії а. Змістове наповнення (а1, а2, а3), то власне висловлення вважають таким, що не відповідає умовам завдання, і всю роботу оцінюють у 0 балів.

Якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання отримує 0 балів за критерій с. Використання лексики або критерій Використання граматики, то всю роботу оцінюють у 0 балів.

Якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання отримує 0 балів за один із критеріїв а. Змістове наповнення (а1, а2, а3), то за критерій с. Використання лексики роботу оцінюють в 1 бал.

Якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання не приступав/ла до виконання завдання, власне висловлення вважають ненаписаним і всю роботу оцінюють у 0 балів.

Якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання нерозбірливо написав/ла власне висловлення, то всю роботу оцінюють у 0 балів.

* – завдання, результат виконання яких буде зараховано як результат державної підсумкової атестації для випускників, які вивчали англійську мову на рівні стандарту

Завантажити характеристику у форматі PDF.