Подання документів для участі в НМТ під час додаткової сесії

У межах часу, відведеного для додаткового періоду реєстрації, у 2023 році здійснювали реєстрацію осіб, які:

 1. за рішенням судів перебували в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;
 2. не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації;
 3. реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ.

Особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації, мали завантажити до персонального кабінету копії:

 • заяви щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій;
 • документа, що підтверджував причину, через яку вони не змогли зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації.

Особи, які реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ, мали в персональному кабінеті, створеному в основний період реєстрації, доопрацювати надані ними під час реєстрації для участі в основній сесії НМТ інформацію та/або копії документів.

Обробку інформації та відповідних копій документів, надісланих особами в додатковий період реєстрації, здійснював регіональний центр протягом семи календарних днів із дня надсилання інформації на обробку до регіонального центру.

Інформацію про допуск / недопуск особи до участі в додаткових сесіях НМТ зазначали в її персональному кабінеті.

Протягом трьох робочих днів з дня проведення основної сесії НМТ, у якій особа мала брати участь, здійснювали подання документів для участі в додаткових сесіях особи, які:

1) не з’явилися до ТЕЦ  через причини, що не залежали від їхніх дій та волі і на які вони не могли вплинути, зокрема:

 • хвороба в день проведення НМТ;
 • викрадення одного з документів, необхідних для допуску до ТЕЦ, що трапилося до проведення НМТ;
 • смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення НМТ, але не раніше ніж за сім календарних днів до дня проведення НМТ;
 • інші форс-мажорні обставини, через які особа не змогла взяти участі в основній сесії НМТ;

2) у день проведення НМТ брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, тренувальних зборах із підготовки до них або прямували до/з місць їх (заходів та/або тренувальних зборів) проведення, що було підтверджено відповідними документами;

3) брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи через одну з таких причин:

 • різке погіршення їхнього стану здоров’я;
 • виникнення в ТЕЦ обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників НМТ;
 • дочасне припинення процедури НМТ в певній(-их) аудиторії(-ях) або в ТЕЦ через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи.

Особи, які не з’явилися до ТЕЦ  через причини, що не залежали від їхніх дій та волі і на які вони не могли вплинути або в день проведення НМТ брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, мали подати до регіонального центру, який здійснював реєстрацію особи для участі в основних сесіях НМТ,  заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій, а також один із документів, де було відображено факти та обставини, що могли бути підставою для допуску до участі в додаткових сесіях:

 • копію наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи та період проведення відповідного заходу, а також копії відповідних проїзних документів або копію розпорядчого документа, де зазначено строки перебування в дорозі,  для осіб, які брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), тренувальних зборах із підготовки до них або перебували в дорозі до/з місць проведення відповідних заходів;
 • один із документів або його копію (у разі подання документів електронною поштою), зазначених в абзацах 2–5, 8, 9 підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності для осіб, які не з’явилися до ТЕЦ (або з’явилися, але не змогли взяти участі в тестуванні) через хворобу;
 • копію свідоцтва про смерть (або копію одного з документів, передбачених підпунктами а, б, г, ґ, е пункту 1 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5)) та копію документа, що підтверджує родинні зв’язки з померлим,  – для осіб, які не змогли взяти участі в тестуванні через смерть рідних по крові або шлюбу;
 • документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв’язку з викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення єдиного обліку про прийняття і реєстрацію заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення та іншу подію, виготовлений за зразком, наведеним у додатку 5 до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194 (підтвердний документ має бути видано не пізніше дати дня проведення НМТ), – для осіб, які не з’явилися до ТЕЦ (або з’явилися, але не змогли взяти участі в тестуванні) через викрадення паспортного документа, необхідного для допуску до ТЕЦ;
 • довідку або інший документ, виданий установою, до компетенції якої належить фіксація певних фактів (якщо факт можна підтвердити документально), – для осіб, які не змогли взяти участі в тестуванні через інші форс-мажорні обставини.

Заява щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій та підтвердні документи мали бути подані до регіонального центру, який здійснював реєстрацію особи для участі в основних сесіях НМТ, протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ в один із способів:

 • за допомогою поштового зв’язку (ураховуючи день проведення НМТ та час, необхідний на доставку документів до регіонального центру);
 • електронною поштою (датою відправлення вхідного листа, вважалася дата, зафіксована в електронній скриньці регіонального центру);
 • особисто заявником, або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Особи, які брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи через поважні причин, мали подати до регіонального центру, який здійснював реєстрацію особи для участі в основних сесіях НМТ, заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій. Таку заяву особа могла подати через відповідального за ТЕЦ у день проведення НМТ у ТЕЦ до моменту виходу з нього або протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ.

Рішення про допуск до участі в додаткових сесіях зазначених осіб приймала регламентна комісія на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ. Особу допускали до проходження НМТ під час додаткових сесій за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання її результату НМТ.

Особи, які брали участь у НМТ, але стосовно них було допущено порушення процедури проведення НМТ у ТЕЦ, могли подати заяву щодо порушення процедури, де вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій. Таку заяву особа мала подати через відповідального за ТЕЦ в день проведення НМТ у ТЕЦ до моменту виходу з нього.

Рішення про участь у додаткових сесіях зазначених осіб приймала регламентна комісія в разі встановлення факту порушення процедури проведення НМТ, що впливає на об’єктивність результату НМТ. Особу допускали до проходження НМТ під час додаткових сесій за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання її результату НМТ.

Розгляд документів, поданих особами, здійснювала регламентна комісія протягом трьох робочих днів з урахуванням дня їх надходження.

Інформацію про рішення регламентної комісії щодо допуску / недопуску особи до участі в додаткових сесіях НМТ зазначали в персональному кабінеті такої особи.

Особі, щодо якої ухвалено рішення про недопуск до проходження НМТ під час додаткових сесій, регіональний центр надсилав відповідний витяг з протоколу засідання регламентної комісії на електронну адресу, зазначену нею під час реєстрації.

Учаснику, який з поважних причин не зміг завершити виконання сертифікаційної роботи під час основної сесії НМТ, зареєструвався для участі в додатковій сесії, але не взяв участі в ній, результат основної сесії НМТ могло бути відновлено рішенням апеляційної комісії – за умови подання таким учасником заяви до Українського центру. Відповідну заяву особа мала подати не пізніше 25 липня 2023 року.

Подання документів для участі в додаткових сесіях у межах часу, відведеного на основний період реєстрації, здійснювали особи, які не могли пройти НМТ під час основних сесій у зв’язку з тим, що:

 1. у період проведення основних сесій НМТ (з 05 до 23 червня 2023 року)  брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України;
 2. у період проведення основних сесій НМТ (з 05 до 23 червня 2023 року) складали державні іспити;
 3. виявили бажання пройти НМТ у населеному пункті, у якому ТЕЦ було створено лише під час додаткових сесій.

Особи мали під час реєстрації вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій та завантажити сканкопію та/або фотокопію одного з документів, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях:

 • копію наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи та період проведення відповідного заходу;
 • довідку з місця навчання, де мало бути зазначено дату складання особою державного іспиту, яка припадала на період проведення основних сесій НМТ.

Особи, які виявили бажання пройти НМТ у населеному пункті, у якому ТЕЦ було створено лише для проведення додаткових сесій, мали під час унесення інформації щодо участі в НМТ у персональному кабінеті, створеному на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти (далі – персональний кабінет), підтвердити бажання проходити НМТ під час додаткових сесій.

Розгляд документів осіб та прийняття рішень про їх допуск / недопуск до участі в додаткових сесіях НМТ здійснювала регламентна комісія.