ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ

Зміст тесту для вчителів історії та громадянських дисциплін  визначено Програмою незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів історії та громадянських дисциплін, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 09.01.2024 № 16. 

Загальна кількість завдань тесту – 90.

На виконання тесту відведено 180 хвилин.

Орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів Програми незалежного тестування наведено в таблиці.

Розділ / підрозділ програми Частка від загальної кількості завдань, %
Управління освітнім процесом 10
Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу 4
Організація освітнього середовища 11
Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів) 75
– комунікація державною мовою з дотриманням норм української літературної мови 9
– створення й підтримка цифрового середовища для ефективного навчання предметів та інтегрованих курсів громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі «Суспільствознавство» 6
– методики й технології навчання предметів та інтегрованих курсів громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі «Суспільствознавство» 16
– система теоретичних знань із предметів та інтегрованих курсів громадянської та історичної освітньої галузі, визначена Державними стандартами середньої освіти 44

 

Типи завдань та схеми нарахування балів 

Форма / опис завдання Схема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–79)

Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування вибрав / вибрала й позначив / позначила відповідь у бланку відповідей А

0 або 1 бал

1 бал – якщо вказано правильну відповідь; 

0 балів – якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більш ніж одну відповідь, або відповіді на завдання не надано

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (80–83)

Завдання має основу та дві колонки інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування зробив / зробила позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А

0, 1, 2, 3 або 4 бали 

1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 

0 балів – за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більш ніж одну позначку в рядку та/або колонці; 

0 балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано

Завдання на встановлення правильної послідовності (84–86)

Завдання має основу та перелік подій (явищ, фактів, процесів тощо), позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності, де перша подія / дія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування зробив / зробила позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А

0, 1, 2 або 3 бали

 3 бали – якщо правильно вказано послідовність усіх подій (явищ, фактів, процесів тощо); 

2 бали – якщо правильно вказано першу й останню подію (явище, факт, процес тощо); 

1 бал – якщо правильно вказано або першу, або останню подію (явище, факт, процес тощо); 

0 балів – за будь-яку правильно вказану подію (явище, факт, процес тощо), якщо зроблено більш ніж одну позначку в рядку та/або колонці; 

0 балів – якщо неправильно вказано першу й останню події (явища, факти, процеси тощо) або відповіді на завдання не надано

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (87–90)

Завдання має основу та сім варіантів відповіді, позначених цифрами, серед яких лише три правильні. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування вибрав / вибрала та записав / записала три відповіді (цифри) у бланку відповідей А

0, 1, 2 або 3 бали 

1 бал – за кожний правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох можливих; 

0 балів – якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або один варіант відповіді (цифра) вказано тричі, або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів історії та громадянських дисциплін, – 116.

Завантажити характеристику у форматі PDF.