ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ

Зміст тесту визначено Програмою незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів української мови та літератури закладів загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2023 року №208.

Загальна кількість завдань тесту – 90. На виконання тесту відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів української мови та літератури, – 114.

Орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів Програми незалежного тестування наведено в таблиці.

Розділ /підрозділ програми Частка від загальної кількості завдань
Управління освітнім процесом 10 %
Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу 4%
Організація освітнього середовища 11 %
Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів), у т. ч.: 75 %
– комунікація державною мовою з дотриманням норм української літературної мови 9%
– створення й підтримка цифрового середовища для ефективного навчання предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі 6 %
– методики й технології навчання предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі 16 %
– система теоретичних знань з предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі, необхідна для реалізації вимог державних стандартів середньої освіти 44 %

Типи завдань та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання Схема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–82). Завдання має основу та чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування вибрав / вибрала й позначив / позначила відповідь у бланку відповідей А. 0 або 1 бал:
бал, якщо вказано правильну відповідь; балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (83–90).  Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування зробив / зробила позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А. 0, 1, 2, 3 або 4 бали:
1бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів – за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.

Завантажити характеристику у форматі PDF.