ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ

Зміст тесту визначено Програмою незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів української мови та літератури закладів загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2023 року №208.

Загальна кількість завдань тесту – 90. На виконання тесту відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів української мови та літератури, – 114.

Орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів Програми незалежного тестування наведено в таблиці 1.

Розділ /підрозділ програми Частка від загальної кількості завдань
Управління освітнім процесом 10 %
Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу 4%
Організація освітнього середовища 11 %
Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів), у т. ч.: 75 %
– комунікація державною мовою з дотриманням норм української літературної мови 9%
– створення й підтримка цифрового середовища для ефективного навчання предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі 6 %
– методики й технології навчання предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі 16 %
– система теоретичних знань з предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі, необхідна для реалізації вимог державних стандартів середньої освіти 44 %

Типи завдань та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання Схема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–82). Завдання має основу та чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця тестування вибрав / вибрала, позначив / позначила та зберіг / зберегла вибрану відповідь. 0 або 1 бал:
1 бал, якщо вказано правильну відповідь; балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (83–90).  Завдання має основу та інформацію, позначену цифрами й буквами. Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами (цифри від 1 до 4) та буквами (букви від А до Д). Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця тестування вибрав / вибрала, позначив / позначила та зберіг / зберегла вибрану відповідь. 0, 1, 2, 3 або 4 бали:
1бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.

Завантажити характеристику у форматі PDF.