Графік проведення ЗНО-2022
Графік проведення додаткової сесії ЗНО-2022
Критерії оцінювання

Цей розділ містить інформацію, яка допоможе учаснику підготуватися до виконання завдань відкритої форми з української мови. Завдання з розгорнутою письмовою відповіддю (власне висловлення) має бути побудоване логічно та послідовно за такою структурою: теза; аргументи, що підкріплюються прикладами із літератури чи інших видів мистецтва, а також історичним фактом або випадком із життя; висновок.  

Критерії оцінювання завдань відкритої форми з української мови сертифікаційної роботи з української мови і літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року

Сертифікаційна робота містить чотири завдання відкритої форми – три завдання з короткою письмовою відповіддю та одне – з розгорнутою відповіддю.

Зміст завдань відкритої форми з короткою письмовою відповіддю оцінюють за змістовим виявом і композиційним оформленням, як наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Змістовий вияв і композиційне оформлення відповіді Бали
Надано повну, вичерпну відповідь, що охоплює всі складники умови завдання й оформлена мовно вправно 2
Надано неповну, часткову відповідь, що не охоплює всіх складників умови завдання.

АБО

Відповідь є суперечливою.

АБО

Надано зайву інформацію, що не стосується суті завдання.

АБО

Мовне оформлення відповіді унеможливлює точне розуміння позиції учасника/ці тестування

1
Відповіді не надано.

АБО

Відповідь недоречна.

АБО

Відповідь суперечить текстовому матеріалу.

АБО

Відповідь написано нерозбірливо, що унеможливлює прочитання її екзаменатором

0

Увага!

Обсяг короткої письмової відповіді визначено умовою кожного завдання.

 

Зміст завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюють за шістьома критеріями (1, 2, , , 4 та 5), як наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Критерій Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію Бали
1.

Теза

Учасник/ця вправно формулює тезу 2
Учасник/ця не формулює тези вправно 1
Учасник/ця не формулює тези взагалі або формулює тезу, що не відповідає запропонованій темі 0
2.

Аргументи

Учасник/ця наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи 2
Учасник/ця наводить принаймні один доречний аргумент.

Аргументи дублюють один одного, у другому аргументі перефразовано зміст першого.

Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези

1
Учасник/ця не наводить жодного аргументу, або наведені аргументи не є доречними 0
3а.

Приклад із літератури чи інших видів мистецтва

Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з художньої літератури чи іншого виду мистецтва 2
Немає мотивації наведення прикладу.

Приклад не конкретизований через художній образ.

У прикладі є фактичні помилки

1
Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає, або він не є доречним 0
3б.

Приклад, що є випадком із життя або історичною подією

Учасник/ця наводить принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з історії чи суспільно-політичного життя, що є конкретною, локалізованою в часі та просторі 2
Немає мотивації наведення такого прикладу, він не конкретизований, у ньому є фактичні помилки 1
Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає, або він не є доречним 0
4.

Логічність, послідовність

Висловлення демонструє зосередженість на запропонованій проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу) 2
У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки 1
Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає 0
5.

Висновок

Висновок відповідає запропонованій темі й органічно пов’язаний із тезою, аргументами й прикладами 2
Висновок лише частково відповідає тезі або лише частково пов’язаний з аргументами та прикладами 1
Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у завданні відкритої форми з розгорнутою відповіддю тезі; висновок не пов’язаний із аргументами та прикладами 0

Мовне оформлення завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюють за двома критеріями ( та ), як наведено в таблицях 3 і 4.

Таблиця 3

Критерій Кількість помилок Бали
6а.

Орфографія та пунктуація

0–1 4
2–6 3
7–11 2
12–16 1
17 і більше 0

Таблиця 4

Критерій Кількість помилок Бали
6б.

Лексика, граматика та стилістика

0–1 4
2–4 3
5–7 2
8–10 1
11 і більше 0

Під час оцінювання орфографічної і пунктуаційної нормативності роботи 2 (дві) негрубі помилки рахують як 1 (одну) грубу.

До негрубих зараховують такі помилки:

– у написанні великої літери в складних власних назвах;

– у випадках написання разом й окремо прислівників, утворених від іменників з прийменниками;

– у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);

– у випадках, коли замість одного розділового знака поставлено інший;

– у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки НЕ ДОДАЮТЬ І НЕ ЗАРАХОВУЮТЬ як 1 (одну) грубу.

Систематичне порушення норм милозвучності (3 (три) і більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як 1 (одну) орфографічну помилку.

Роботу, що не відповідає темі завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, оцінюють у 0 балів.

Роботу, що написано нерозбірливо, оцінюють у 0 балів.

Роботу відкритої форми з розгорнутою відповіддю обсягом до 100 слів оцінюють убалів.

 

Завантажити критерії оцінювання у форматі PDF.