Критерії оцінювання

Цей розділ містить інформацію, яка допоможе учаснику підготуватися до виконання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з французької мови. Власне висловлення має бути написано логічно і послідовно з опрацюванням зазначених умов та відповідно до заданого формату.

 

Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з французької мови зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року

Зміст і мовне оформлення власного висловлення оцінюють за сімома критеріями (a1, a2, a3, b1, b2, c та d), як викладено в таблиці 1.

Таблиця 1

Критерії Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію Бали
а.

Змістове наповнення

(опрацювання умов, зазначених у ситуації):

а1 – перша умова;

а2 – друга умова;

а3 – третя умова

а1 – перша умова
Умову опрацьовано повністю, надано розгорнуту відповідь (щонайменше два поширені речення) 2
Умову лише згадано, надано коротку відповідь 1
Умову не опрацьовано й не згадано або переписано текст з умови сертифікаційної роботи 0
а2 – друга умова
Умову опрацьовано повністю, надано розгорнуту відповідь (щонайменше два поширені речення) 2
Умову лише згадано, надано коротку відповідь 1
Умову не опрацьовано й не згадано або переписано текст з умови сертифікаційної роботи 0
а3 – третя умова
Умову опрацьовано повністю, надано розгорнуту відповідь (щонайменше два поширені речення) 2
Умову лише згадано, надано коротку відповідь 1
Умову не опрацьовано й не згадано або переписано текст з умови сертифікаційної роботи 0
 

 

 

 

 

b.

Структура тексту та зв’язність:

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті);

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (приватний чи офіційний лист)

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті)
Текст укладено логічно й послідовно

З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах

У тексті є сполучники сурядності та підрядності, вставні слова, слова-зв’язки (більше ніж три елементи зі списку Додатка*), ужиті доречно

2
Логіка викладу частково порушена

З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах є частково (три елементи зі списку Додатка*) або вжиті недоречно

1
З’єднувальних елементів немає, робота складається з набору речень

 

0
b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (приватний чи офіційний лист)
Стиль письма повністю відповідає вимогам до висловлень заданого формату

У письмовому висловленні використано відповідні лексичні та граматичні одиниці

Письмове висловлення оформлено відповідно до правил написання та оформлення, прийнятих у країнах, мова яких вивчалася

У листі є:

  • привітання (formule d’appel);
  • вступ (introduction)

Увага!

Якщо у вступі дослівно переписано умову письмового завдання, оцінка за цей критерій – 1 бал.

  • основна частина (corps de la lettre) обов’язково структурована за змістовими абзацами, є три змістові абзаци (або два змістові абзаци, якщо дві змістові умови об’єднані в один абзац);
  • прощання (formule de politesse);
  • підпис (signature) – вигадане ім’я або ім’я та прізвище відповідно до формату листа

 

2
Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, є порушення основних вимог 1
Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або їх немає 0
с.

Використання лексики:

лексична наповнюваність;

– правильність уживання лексичних засобів

Продемонстровано достатній словниковий запас (використано різноманітні лексичні одиниці) для вирішення заданої комунікативної ситуації.

Можливі лексичні помилки (максимум три), що не впливають на розуміння написаного

2
Продемонстровано недостатній словниковий запас (використано одноманітні лексичні одиниці) для вирішення заданої комунікативної ситуації.

У роботі є лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих речень або абзаців

1
Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий 0
d.

Використання граматики:

правильність уживання граматичних засобів

Робота не містить помилок або є помилки (максимум вісім), що не заважають розумінню написаного 2
У роботі є помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (дев’ять і більше), що не заважають розумінню написаного 1
У роботі велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного

 

0

 

Додаток*

Relation Connecteurs logiques
Addition Et, puis
Alternative Ou
Cause Car, parce que, puisque, grâce à
Comparaison Comme
Conclusion Ainsi, donc, finalement, enfin
Condition, supposition Si, sans doute
Conséquence Alors, par suite
Classification, énumération D’abord, premièrement, après, puis, ensuite
Explication C’est-à-dire
Illustration Par exemple
Opposition Mais
Temps quand

*цей перелік слів-зв’язок не є вичерпним і має лише інформативний характер

  1. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за всі критерії а. Змістове наповнення (а1, а2, а3), то всю роботу оцінюють у 0 балів.
  2. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій с. Використання лексики або критерій Використання граматики, то всю роботу оцінюють у 0 балів.
  3. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за один із критеріїв а. Змістове наповнення (а1, а2, а3), то за критерій с. Використання лексики роботу оцінюють в 1 бал.
  4. Якщо учасник зовнішнього оцінювання не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважають ненаписаним і всю роботу оцінюють у 0 балів.

Завантажити критерії оцінювання у форматі PDF.