Критерії оцінювання

Цей розділ містить інформацію, яка допоможе учаснику підготуватися до виконання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з іспанської мови. Власне висловлення має бути написано логічно і послідовно з опрацюванням зазначених умов та відповідно до заданого формату.

 

Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з іспанської мови зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року

Зміст і мовне оформлення власного висловлення оцінюють за сімома критеріями (a1a2a3b1b2c та d), як викладено в таблиці 1.

Таблиця 1

Критерії Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію Бали
а.

Змістове наповнення

(опрацювання умов, зазначених у ситуації):

а1 – перша умова;

а2 – друга умова;

а3 – третя умова

а1 – перша умова
Умову опрацьовано повністю, надано розгорнуту відповідь (щонайменше два поширені речення) 2
Умову лише згадано, надано коротку відповідь 1
Умову не опрацьовано й не згадано або переписано текст з умови зошита сертифікаційної роботи 0
а2 – друга умова
Умову опрацьовано повністю, надано розгорнуту відповідь (щонайменше два поширені речення) 2
Умову лише згадано, надано коротку відповідь 1
Умову не опрацьовано й не згадано або переписано текст з умови зошита сертифікаційної роботи 0
а3 – третя умова
Умову опрацьовано повністю, надано розгорнуту відповідь (щонайменше два поширені речення) 2
Умову лише згадано, надано коротку відповідь 1
Умову не опрацьовано й не згадано або переписано текст з умови зошита сертифікаційної роботи 0
 

 

 

 

b.

Структура тексту та зв’язність:

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті);

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (приватний чи офіційний лист)

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті)
Текст укладено логічно й послідовно.

З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах.

У тексті є сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова тощо, ужиті доречно

2
Логіку викладу частково порушено.

З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах є частково або вжиті недоречно

1
З’єднувальних елементів немає, робота складається з набору речень 0
b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (приватний чи офіційний лист)
Стиль письма повністю відповідає вимогам до висловлень заданого формату.

У письмовому висловленні використано відповідні лексичні та граматичні одиниці.

Письмове висловлення оформлено відповідно до правил написання та оформлення, прийнятих у країнi, мова якої вивчалася.

У листі є:

  • привітання та вступ (saludo e introducción);

Увага!

Якщо у вступі дослівно переписано умову письмового завдання, оцінка за цей критерій – 1 бал.

  • основна частина (cuerpo de la carta) обов’язково структурована за змістовими абзацами, є три змістові абзаци (або два змістові абзаци, якщо дві змістові умови об’єднані в один абзац);
  • прощання (despedida);
  • підпис (firma) – вигадане ім’я або ім’я та прізвище відповідно до формату листа
2
Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, є порушення основних вимог 1
Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або їх немає 0
с.

Використання лексики:

– лексична наповнюваність;

– правильність уживання лексичних засобів

Продемонстровано достатній словниковий запас (використано різноманітні лексичні одиниці) для вирішення заданої комунікативної ситуації

Можливі лексичні помилки (максимум три), що не впливають на розуміння написаного

2
Продемонстровано недостатній словниковий запас (використано одноманітні лексичні одиниці) для вирішення заданої

комунікативної ситуації

У роботі є лексичні помилки (більше ніж три), що заважають адекватному сприйняттю окремих речень або абзаців

1
Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий 0
d.

Використання граматики:

правильність уживання граматичних засобів

 

 

Робота не містить помилок або є помилки (максимум вісім), що не заважають розумінню написаного 2
У роботі є помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (дев’ять і більше), що не заважають розумінню написаного 1
У роботі велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного 0

  1. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за всі критерії а. Змістове наповнення (а1, а2, а3), то всю роботу оцінюють у 0 балів.
  2. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій с. Використання лексики або критерій Використання граматики, то всю роботу оцінюють у 0 балів.
  3. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за один із критеріїв а. Змістове наповнення (а1, а2, а3), то за критерій с. Використання лексики роботу оцінюють в 1 бал.
  4. Якщо учасник зовнішнього оцінювання не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважають ненаписаним і всю роботу оцінюють у 0 балів.

Завантажити критерії оцінювання у форматі PDF.