Критерії оцінювання

Цей розділ містить інформацію, яка допоможе учаснику підготуватися до виконання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з англійської мови. Власне висловлення має бути написано логічно і послідовно з опрацюванням  зазначених умов та відповідно до заданого формату.

 

Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з англійської мови зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року

Зміст і мовне оформлення власного висловлення оцінюють за сімома критеріями (a1, a2, a3, b1, b2, c та d), як викладено в таблиці 1.

Таблиця 1

Критерії Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію Бали
а.

Змістове наповнення

(опрацювання умов, зазначених у ситуації):

а1 – перша умова;

а2 – друга умова;

а3 – третя умова

а1 – перша умова
Умову опрацьовано повністю, надано розгорнуту відповідь (щонайменше два поширені речення) 2
Умову лише згадано, надано коротку відповідь 1
Умову не опрацьовано й не згадано або переписано текст з умови зошита сертифікаційної роботи 0
а2 – друга умова
Умову опрацьовано повністю, надано розгорнуту відповідь (щонайменше два поширені речення) 2
Умову лише згадано, надано коротку відповідь 1
Умову не опрацьовано й не згадано або переписано текст з умови зошита сертифікаційної роботи 0
а3 – третя умова
Умову опрацьовано повністю, надано розгорнуту відповідь (щонайменше два поширені речення) 2
Умову лише згадано, надано коротку відповідь 1
Умову не опрацьовано й не згадано або переписано текст з умови зошита сертифікаційної роботи 0
 

 

 

 

 

b.

Структура тексту та зв’язність:

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті);

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (приватний чи офіційний лист)

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті)
Текст укладено логічно й послідовно

З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах

У тексті є сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова тощо, ужиті доречно

2
Логіку викладу частково порушено

З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах є частково або вжиті недоречно

1
З’єднувальних елементів немає, робота складається з набору речень 0
b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (приватний чи офіційний лист)
Стиль письма повністю відповідає вимогам до висловлень заданого формату

У письмовому висловленні використано відповідні лексичні та граматичні одиниці

Письмове висловлення оформлено відповідно до правил написання та оформлення, прийнятих у країнах, мова яких вивчалася

Наприклад, у приватному листі використано неформальний стиль, для якого є характерним приватний тон, а також уживання прямого звернення до адресата; використання імені, а не прізвища; скорочень і відповідних форм привітання та прощання тощо

У листі є:

 • привітання (greeting) – відповідно до вимог оформлення приватного листа;
 • вступ (opening remarks)

Увага!

Якщо у вступі дослівно переписано умову письмового

завдання, оцінка за цей критерій – 1 бал.

 • основна частина (main body) обов’язково структурована за змістовими абзацами, є три змістові абзаци (або два змістові абзаци, якщо дві змістові умови об’єднані в один абзац);
 • кінцівка (closing remarks);
 • прощання (ending) – відповідно до вимог оформлення приватного листа;
 • підпис (name) – вигадане ім’я відповідно до формату приватного листа
2
Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, є порушення основних вимог 1
Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або їх немає 0
с.

Використання лексики:

лексична наповнюваність;

– правильність уживання лексичних засобів

Продемонстровано достатній словниковий запас (використано різноманітні лексичні одиниці) для вирішення заданої комунікативної ситуації.

Можливі лексичні помилки (максимум три), що не впливають на розуміння написаного

2
Продемонстровано недостатній словниковий запас (використано одноманітні лексичні одиниці) для вирішення заданої

комунікативної ситуації.

У роботі є лексичні помилки (більше ніж одна), що спотворюють зміст висловлення, або лексичних помилок більше ніж три

1
Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий 0
d.

Використання граматики:

правильність уживання граматичних засобів

Робота не містить помилок або є помилки (максимум вісім), що не заважають розумінню написаного, крім грубих помилок на:

 • уживання числа й особи в дієслівних часо-видових формах;
 • порушення порядку слів у реченні;
 • уживання інфінітива (у реченнях на зразок he must come; I have to come; he wants to win тощо);
 • уживання числа іменників.

Якщо серед восьми помилок є помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, оцінка за цей критерій – 1 бал

2
У роботі є помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (дев’ять і більше), у тому числі грубі, що не заважають розумінню написаного 1
У роботі велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного 0
 1. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за всі критерії а. Змістове наповнення (а1, а2, а3), то всю роботу оцінюють у 0 балів.
 2. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій с. Використання лексики або критерій Використання граматики, то всю роботу оцінюють у 0 балів.
 3. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за один із критеріїв а. Змістове наповнення (а1, а2, а3), то за критерій с. Використання лексики роботу оцінюють в 1 бал.

Завантажити критерії оцінювання у форматі PDF.