Характеристика сертифікаційної роботи

У характеристиці сертифікаційної роботи з французької мови визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів. Детальне ознайомлення з цією інформацією допоможе випрацювати власну стратегію ефективної роботи під час зовнішнього незалежного оцінювання з французької мови.

Сертифікаційна робота з французької мови містить 59 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 72. На виконання сертифікаційної роботи відведено 150 хвилин.

Результат виконання всіх завдань буде зараховано як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи закладів освіти 2019 року (за вибором випускника), які вивчали французьку мову на профільному рівні та буде використано під час прийому до закладів вищої освіти.

 

Робота складається з чотирьох частин:

  • Частина «Розуміння мови на слух (аудіювання)» містить 16 завдань (№ 1–6, № 7–11 і № 12–16). Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.
  • Частина «Читання» містить 22 завдання (№ 17–21, № 22–26, № 27–32 і № 33–38). Відповіді на ці завдання позначають в бланку відповідей А.
  • Частина «Використання мови» містить 20 завдань (№ 39–48, № 49–58). Відповіді на ці завдання позначають в бланку відповідей А.
  • Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записують в бланку відповідей Б.

Результат виконання завдань № 1–16 частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)», № 17–32 частини «Читання», № 39–43, 49–53 частини «Використання мови» та частини «Письмо» буде зараховано як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи закладів освіти 2019 року (за вибором випускника), які вивчали французьку мову на рівні стандарту або академічному рівні

 

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання Схема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання (1–32*, 39–43*, 44–48, 49–53*, 54–58) має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.

або 1 бал: бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

 

Завдання на заповнення пропусків у тексті.

У завданнях (33–38) пропонують доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/ частинами речень, словосполученнями/словами з наведених варіантів. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.

або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання 59* передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в бланку відповідей Б.

від 0 до 14 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:

а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації): а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали; а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали; а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали.

b. Структура тексту та зв’язність: b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали; b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист, оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали.

c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 бали.

d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 бали.

Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій а. Змістове наповнення, то всю роботу оцінюють у 0 балів. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій с. Використання лексики або критерій Використання граматики, то всю роботу оцінюють у 0 балів. Якщо учасник зовнішнього оцінювання не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважають ненаписаним і всю роботу оцінюють у 0 балів.

* – завдання, результат виконання яких буде зараховано як результат державної підсумкової атестації для випускників, які вивчали французьку мову на рівні стандарту або академічному рівні

Завантажити характеристику у форматі PDF.

Завантажити характеристику сертифікаційної роботи з французької мови попередніх років: