Критерії оцінювання

Цей розділ містить інформацію, яка допоможе учаснику підготуватися до виконання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з німецької мови. Власне висловлення має бути написано логічно і послідовно з опрацюванням  зазначених умов та відповідно до заданого формату.

 

Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з німецької мови зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року

Зміст і мовне оформлення власного висловлення оцінюють за сімома критеріями (a1, a2, a3, b1, b2, c та d), як викладено в таблиці 1.

Таблиця 1

Критерії Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію Бали
а. Змістове наповнення

(опрацювання умов, зазначених у ситуації):

а1 – перша умова;

а2 – друга умова;

а3 – третя умова

а1 – перша умова
Умова опрацьована повністю 2
Умова лише згадана 1
Умова не опрацьована й не згадана 0
а2 – друга умова
Умова опрацьована повністю 2
Умова лише згадана 1
Умова не опрацьована й не згадана 0
а3 – третя умова
Умова опрацьована повністю 2
Умова лише згадана 1
Умова не опрацьована й не згадана 0
b. Структура тексту та зв’язність:

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті);

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий чи офіційний лист)

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті)
Текст укладено логічно й послідовно.

З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах.

У тексті є сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова тощо.

2
Логіка викладу частково порушена.

З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах є частково.

1
З’єднувальних елементів немає, робота складається з набору речень. 0
b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий чи офіційний лист)
Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають меті написання.

У листі використовуються лексичні та граматичні структури, прийнятні для письмових висловлень приватного чи офіційного характеру.

Лист оформлено відповідно до правил написання та оформлення листів у країнах, мова яких вивчалася.

У листі наявні:

•     привітання (Anrede);

•     вступ (Einleitungssatz);

Якщо у вступі дослівно переписано умову письмового завдання, оцінка за даний критерій – 1 бал.

•     основна частина (Brieftext) обов’язково структурована за змістовими абзацами, наявні три змістові абзаци (або два змістові абзаци, якщо дві змістові умови об’єднані в один абзац);

•     кінцівка (Schlusssatz);

•     прощання (Gruß);

•     підпис (Unterschrift) – вигадане ім’я або ім’я та прізвище відповідно до формату листа.

2
Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, є порушення основних вимог. 1
Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або їх немає. 0
с. Використання лексики:

лексична наповнюваність;

– володіння лексичним матеріалом

Продемонстровано достатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації.

Можлива наявність лексичних помилок (максимум три), що не впливають на розуміння написаного

2
Недостатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації.

У роботі є лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих речень або абзаців.

1
Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий. 0
d. Використання граматики:

– морфологія;

– синтаксис;

– орфографія

Робота не містить помилок або є помилки (максимум вісім), що не заважають розумінню написаного. 2
У роботі є помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (дев’ять і більше), що не заважають розумінню написаного. 1
У роботі велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного. 0

  1. Якщо учасник ЗНО отримує 0 балів за критерій а. Змістове наповнення, то вся робота оцінюється в балів.
  1. Якщо учасник ЗНО отримує 0 балів за критерій с. Використання лексики або за критерій Використання граматики, то всю роботу оцінюють у 0 балів.
  1. Якщо учасник ЗНО не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і всю роботу оцінюють у балів.

Завантажити критерії оцінювання у форматі PDF.