Критерії оцінювання

Цей розділ містить інформацію, яка допоможе учаснику підготуватися до виконання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з французької мови. Власне висловлення має бути написано логічно і послідовно з опрацюванням зазначених умов та відповідно до заданого формату.

 

Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з французької мови зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року

Зміст і мовне оформлення власного висловлення оцінюють за сімома критеріями (a1, a2, a3, b1, b2, c та d), як викладено в таблиці 1.

Таблиця 1

Критерії Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію Бали
а. Змістове наповнення

(опрацювання умов, зазначених у ситуації):

а1 – перша умова;

а2 – друга умова;

а3 – третя умова

а1 – перша умова
Умова опрацьована повністю 2
Умова лише згадана 1
Умова не опрацьована й не згадана 0
а2 – друга умова
Умова опрацьована повністю 2
Умова лише згадана 1
Умова не опрацьована й не згадана 0
а3 – третя умова
Умова опрацьована повністю 2
Умова лише згадана 1
Умова не опрацьована й не згадана 0
b. Структура тексту та зв’язність:

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті);

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий чи офіційний лист)

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті)
Текст укладено логічно й послідовно.

З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах.

У тексті є сполучники сурядності та підрядності, вставні слова, слова-зв’язки зі списку Додатка*.

2
Логіка викладу частково порушена.

З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах є частково (три елементи зі списку Додатка).

1
З’єднувальних елементів немає, робота складається з набору речень. 0
b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий чи офіційний лист)
Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають меті написання.

У листі використовуються лексичні та граматичні структури, прийнятні для письмових висловлень приватного чи офіційного характеру.

Лист оформлено відповідно до правил написання та оформлення листів у країнах, мова яких вивчалася.

У листі наявні:

  • привітання (formule d’appel);
  • вступ (introduction);

Якщо у вступі дослівно переписано умову письмового завдання, оцінка за даний критерій – 1 бал

  • основна частина (corps de la lettre) обов’язково структурована за змістовими абзацами, наявні три змістові абзаци (або два змістові абзаци, якщо дві змістові умови об’єднані в один абзац);
  • прощання (formule de politesse);
  • підпис (signature) – вигадане ім’я або ім’я та прізвище відповідно до формату листа.
2
Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, є порушення основних вимог. 1
Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або їх немає. 0
с. Використання лексики:

лексична наповнюваність;

– володіння лексичним матеріалом

Продемонстровано достатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації.

Можлива наявність лексичних помилок (максимум три), що не впливають на розуміння написаного.

2
Недостатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації.

У роботі є лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих речень або абзаців.

1
Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий. 0
d. Використання граматики:

– морфологія;

– синтаксис;

– орфографія

Робота не містить помилок або є помилки (максимум вісім), що не заважають розумінню написаного. 2
У роботі є помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (дев’ять і більше), що не заважають розумінню написаного. 1
У роботі велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного. 0


Додаток*

Relation Connecteurs logiques
Addition Et, puis
Alternative Ou
Cause Car, parce que, puisque, grâce à
Comparaison Comme
Conclusion Ainsi, donc, finalement, enfin
Condition, supposition Si, sans doute
Conséquence Alors, par suite
Classification, énumération D’abord, premièrement, après, puis, ensuite
Explication C’est-à-dire
Illustration Par exemple
Opposition Mais
Temps quand


*
– даний перелік слів-зв’язок не вважається вичерпним і носить лише інформативний характер

  1. Якщо учасник ЗНО отримує 0 балів за критерій а. Змістове наповнення, то всю роботу оцінюють у балів.
  1. Якщо учасник ЗНО отримує 0 балів за критерій с. Використання лексики або за критерій Використання граматики, то всю роботу оцінюють у балів.
  1. Якщо учасник ЗНО не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і всю роботу оцінюють у балів.

Завантажити критерії оцінювання у форматі PDF.